Szukaj Szukaj
KSIĄŻKILiteraturaNauki humanistyczne

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Publikacja stanowi zwięzły zarys historii języka angielskiego, z uwzględnieniem jego wariantów używanych na Wyspach Brytyjskich i poza nimi. Książka zawiera fragmenty dokumentów historycznych i literackich ilustrujących omawiane zagadnienia, wraz z tłumaczeniem trudniejszych wyrazów i fraz. Praca jest przeznaczona dla studentów anglistyki oraz szerokiego ogółu czytelników, zainteresowanych historią języka angielskiego i kultury brytyjskiej. Jest pomocna w nauczaniu języka angielskiego i przy tłu...
15,37  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,63 
How does one speak about kinds in Norwegian? Which noun form should one use to say that dogs bark and cows are mammals? And is it always necessary to use a plural noun form to express genericity? The study presented in this book shows a cognitive approach to genericity in Norwegian. The study material includes three data setstwo surveys and a specialised corpus of generic texts. Both the surveys and the corpus were analysed in two wayswith the use of chosen cognitive models and with a number of ...
35,93  40,95 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,02 
Podstawową zaletą monografii A fe!, przygotowanej pod redakcją Aleksandry Drzał-Sierockiej oraz Małgorzaty Kowalewskiej, jest panoramiczność ujęcia. Mówi się więc o wstręcie i obrzydliwości jako narzędziach dystynkcji językowych i poznawczych oraz kulturowych przejawach i konsekwencjach tych dystynkcji. Mówi się o rzeczonych kategoriach jako wyznacznikach współczesnych strategii artystycznych, ich związkach ze współczesną obsesją cielesności (czy wręcz: somatyzacją kultury), traktuje jako pojęci...
30,42  40,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,58 
Praca niniejsza ma charakter empiryczny i sytuuje się w nurcie badań diagnostyczno-eksploracyjnych. Wychodzi naprzeciw potrzebom analizowania kariery zawodowej absolwentów studiów pedagogicznych, zwłaszcza w jej początkowym stadium, i wykorzystania przez nich posiadanych zasobów w złożonej i dynamicznej sytuacji na rynku pracy. Zebrany materiał badawczy pozwoli odpowiedzieć na wiele ważkich pytań....
25,80  31,50 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,70 
Skrypt obejmuje zestaw ćwiczeń, które ułatwią studentom i pracownikom naukowym kierunków inżynierskich posługiwanie się stylem akademickim w pracach studenckich i w publikacjach naukowych, a tym samym włączenie się w prowadzenie badań w języku angielskim, a więc języku obecnie obowiązującym w międzynarodowym dyskursie akademickim. Skrypt podzielono na 20 rozdziałów poświęconych zagadnieniom językowym związanym z organizacją uczelni i instytucji badawczych oraz prowadzeniu badań naukowych. Urozma...
17,90  18,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,10 
Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej
78,89  89,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,01 
Obszerna rozprawa nosi znamiona solidnej (w wielu fragmentach wręcz erudycyjnej) monografii, która podejmuje problematykę tekstologiczną (tekstu zaburzonego, kontekstu i metatekstu) z perspektywy afazjologicznej i neurologopedycznej w sposób holistyczny, łącząc umiejętnie dane dotyczące teorii i praktyki logopedycznej. Tym samym nawiązuje do wcześniejszych znakomitych artykułów, rozpraw i opracowań Autorki. Wiele wątków a aspektów Jolanta Panasiuk rozwija w sposób nowatorski, kreatywny, wskazują...
86,00  105,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,00 
20,92  29,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,88 
22,01  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,89 
22,74  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,16 
Spis treści Profesor Alina Motycka. Wspomnienie Anita Benisławska Jungowskie inspiracje Encyklopedia Jungowska: Nieświadomość Kazimierz Pajor Od psychologii do autopsychoterapii Wieczny chłopiec, wieczna dziewczynka. Fantazmat raju i kultura narcyzmu (fragm. książki) Zenon Waldemar Dudek. Rozmawia Maja Jaszewska Archetypy w kulturze Archetyp Zmiennokształtnego i wieczna niedojrzałość Tomasz Olchanowski Nasze tożsamości Czciciele Afrodyty Wszechludej. Platońskie przesłanie płaskorzeźby Miliy Petr...
22,01  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,89 
Ludzie, idee, kultura Jungowskie inspiracje Prapoczątki obecności Junga w Polsce Paweł Fijałkowski Archetypy, typy psychologiczne i osobowość. Współczesny sens teorii Junga Czesław S. Nosal Od psychologii do autopsychoterapii Psychoterapia i psychiatria postjungowska w XXI wieku Zenon Waldemar Dudek Archetypy w kulturze Kantyzm Junga: rzecz sama w sobie a archetyp Jerzy Prokopiuk Inspiracje jungowskie w twórczości Jerzego Grotowskiego Zbigniew Osiński Nasze tożsamości Jednostka a zbiorowość. O p...
22,16  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,74 
18,55  29,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,35 
Technologia, dusza, umysł Jungowskie inspiracje Kartezjański i bergsonowski typ umysłu Czesław S. Nosal Od psychologii do autopsychoterapii Psyche w sidłach technologii Zenon Waldemar Dudek Archetypy w kulturze Archetypowa kobieta islamu Ewa MachutMendecka Nasze tożsamości Kultura w jaskini technopolu Tomasz Olchanowski Dialog kultur Techne, filozofia i humanitas Paweł Fijałkowski Z poetyki archetypów Krew i mysz u Flauberta. O irracjonalności sytuacji granicznych Jadwiga Wais Animowany świat Wł...
22,83  30,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,97 
Algorytmy są obecne nie tylko w codziennej pracy dziennikarskiej, ale również w praktyce redaktorskiej. Wpływają na podejmowanie decyzji przez największych wydawców i graczy na rynku mediów oraz czytelników niestety, nie zawsze w sposób jawny i przejrzysty. Algorytmy są stosunkowo nowym elementem ekosystemu medialnego, dlatego jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia, podobnie jak określenie czym jest big data, jest kłopotliwe. Głównym celem monografii jest przedstawienie tego zjawiska w stosunku...
35,10  40,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,91 
Książka Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych powstała z bardzo przyziemnej potrzeby: stworzenia swego rodzaju kompendium zbierającego teorie fikcji i narracji przydatne w analizowaniu literatury fantastycznej i światotwórczej. W odróżnieniu jednak od większości typowych monografii fantasy i SF tutaj głównym celem stała się próba zrozumienia fenomenu tytułowej allotopii czyli takiego osobliwego świata, który mimo całej swej fantastyczności dąży do ukazywania się czytelnikowi jako wręcz bar...
28,08  39,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,92 
Tom zawiera prace poświęcone relacji słowa i obrazu w kulturze. Obejmuje rozprawy i artykuły następujących autorów: Mieke Bal, Justyna Jaworska, Agnieszka Karpowicz, Jan Mencwel, Antoni Michnik, Anna Mikonis, W.J.T Mitchel, Małgorzata Mostek, Igor Piotrowski, Anna Rogozińska, Diana Shaffer, Katarzyna Słoboda, Jerzy Stachowicz, Matylda Szewczyk, Aron Kibdi Varga, Małgorzata Witkowska, Łukasz Zaremba, Justyna Żelasko. Obszerny dział recenzji i not zawiera omówienia najważniejszej literatury przedm...
43,94  51,45 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,51 
Tom inspirowany myślą Michaiła Bachtina w podejściu do ekspresji językowej, stanowi autorską propozycję, pozwalającą definiować, analizować i interpretować polską kulturę współczesną w odniesieniu do medialnych przemian historycznych przez pryzmat właściwych jej form twórczości słownej i związanych z nią praktyk językowych. Powstające środowiska komunikacyjne, warunkowane pojawianiem się nowych mediów, stwarzają wciąż nowe przestrzenie, powołują do istnienia różne sfery działania, które jak wida...
41,85  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,15 
Tom Szkoła/Pismo jest pierwszą w Polsce autorską propozycją podjęcia problematyki antropologii szkoły oraz szkolnej piśmienności. Są w nim prezentowane przekłady klasycznych bądź najnowszych tekstów oraz wyniki różnorodnych badań terenowych (prowadzonych m.in. wśród Indian Ameryki Południowej, wśród uchodźców tybetańskich w Nepalu, w polskich szkołach, w tym placówkach oświatowych dla niewidomych, a także w szkołach mniejszości łużyckiej, kaszubskiej i bretońskiej). Autorzy pokazują, że szkoła s...
41,85  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,15 
Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków
46,36  63,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,64 
Niniejsza praca zawiera szczegółową analizę poziomu i poczucia stanu bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz turystów województwa zachodniopomorskiego. Punktem wyjścia do tej analizy było dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa w świetle działalności zachodniopomorskiej policji. W ramach procesu badawczego przeprowadzono i przeanalizowano kilka tysięcy ankiet dotyczących poczucia bezpieczeństwa, zaś wyniki tej analizy posłużyły próbie odnalezienia zależności pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa i stanem...
65,81  75,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,19 
Książka Adama Bieli Analiza stanowisk pracy i jej synteza. Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowisk Pracy (EKASP) omawia fundamentalną problematykę analizy pracy ważną zarówno dla dyscypliny psychologii pracy i organizacji, jak i dla praktyki zarządzania. Niniejsza publikacja zapełnia lukę w piśmiennictwie polskim w tym zakresie. Autor powołuje się na obszerną i kompletną literaturę i oferuje odbiorcom konkretną metodę wraz z instrukcją i sposobami obliczeń, którą można stosować w praktyce. K...
27,52  33,60 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,08 
Monografia jednej z 25 najbardziej wpływowych (według Wall Street Journal) kobiet Europy zawiera analizę czynników sprawczych przywództwa i źródeł społecznej percepcji charyzmy przywódcy. Autorka korzystając z własnych doświadczeń zawodowych, w oparciu o multidyscyplinarną wiedzę naukową, formułuje i uzasadnia dwie koncepcje modelowe i teoretyczne: pierwsza odnosi się do przywództwa w ogóle, a druga do przywództwa charyzmatycznego. Postawione hipotezy poddane są konfrontacji z wybranymi przypadk...
29,04  34,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,96 
Niniejsza praca dotyczy przyimka w języku włoskim w kontekście bezokolicznika andare. W języku włoskim istnieją konstrukcje z różnymi przyimkami wyrażające relację [IŚĆ]/[JECHAĆ], np. andare a scuola, andare in ufficio itp. Analiza skupia się na przyimkach prostych oraz ich użyciu w wyrażeniach wynikających z doświadczania świata lub rozszerzenia metaforycznego i/lub metonimicznego. Celem pracy jest sprawdzenie roli landmarka i jego cech jako obiektu w wyborze przyimka z czasownikiem andare. Pun...
21,84  24,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 3,06 
Książka poświęcona jest zjawisku biologicznego hermafrodytyzmu w optyce autorów starożytnych. W pierwszej części wyodrębniono źródła dotyczące charakteru androgyna (gr. ), w tym znany passus z Sympozjonu Platona, które wbrew aktualnie przyjętej opinii badawczej nie opisują rzeczywistych hermafrodytów, lecz w zasadzie w całości odnoszą się do szeroko pojętej zniewieściałości, uważanej za cechę pejoratywną. W części drugiej poddano analizie relacje na temat osób posiadających jednocześnie męskie i...
32,75  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,25 
Praca dotycząca adaptacji terminów obcych w rosyjskim czasopiśmiennictwie ekonomicznym przełomu XX i XXI wieku. W historii angielsko-rosyjskich związków językowych, liczącej ponad cztery i pół wieku, wpływ angielszczyzny nigdy nie był tak intensywny jak aktualnie. Autorka określa ten proces jako pochodną intensyfikacji anglojęzycznych kontaktów językowych w międzynarodowej komunikacji profesjonalnej, spowodowany nową rzeczywistością, jaką jest proces światowej globalizacji. Podkreśla informacyjn...
44,41  52,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,59 
Kolejna książka Andrzeja Nazara historyka sztuki, dziennikarza, wielbiciela Krakowa przedstawia nam kolejny aspekt dziejów Krakowa.Tym razem autor opowiada nam o krakowskich aniołach. Opowieść zaczynamy, a jakżeby inaczej, na Wawelu. A dokładnie od wawelskiej katedry, będącej domem wielu aniołów, z najstarszym z 1526 roku. Ale mamy bo też i Anioła strażnika katedry oraz aniołów-tragarzy. Z Wawelu schodzimy do centrum i na drodze królewskiej na ulicy Grodzkiej spotykamy anioły kolejne - tak w koś...
16,14  23,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,86 
28,83  39,80 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 10,97 
Animacja społeczno-kulturalna jako nowatorski sposób organizowania działalności społecznej i kulturalnej spopularyzowała się w Polsce z początkiem lat dziewięćdziesiątych XX wieku i stała się pewnego rodzaju odpowiedzią na dominującą w okresie PRL koncepcję scentralizowanego upowszechniania kultury. Innowacyjnością podejścia zafascynowani byli zarówno teoretycy, jak i praktycy działalności społeczno-kulturalnej, czego skutkiem stały się uruchomienie akademickich kierunków kształcenia w zakresie ...
32,93  39,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 6,97 
Polska i moja osoba mamy za sobą burzliwy związek. Przez większą część mojego pisarskiego i czytelniczego żywota nie chciałem mieć nic wspólnego z Polską. Ona reprezentowała wszystko, od czego starałem się uwolnić, gdy było to możliwe. Skory byłem użyć słów, jakie Jezus wypowiedział, zwracając się do szatana: Odejdź szatanie ode mnie. Co się stało, że takie były moje odczucia? Cóż, pozwólcie, że to wytłumaczę. Urodziłem się w Niemczech w obozie dla uchodźców w roku 1948. Oboje moi rodzice byli p...
32,75  35,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,25 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.