Szukaj Szukaj
SZKOŁA I EDUKACJAPodręczniki akademickieGospodarka

Filtry

od do
Oprawa:
Język oryginału:
ISBN:
Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium bilansu. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, instytucji centralnych o charakter...
68,98  83,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 14,02 
Książka podsumowuje badania mające na celu ocenę uwarunkowań lokalizacji biogazowni, aspektów administracyjnoprawnych, warunków finansowania przedsięwzięcia, a także aspektu eksploatacyjno-optymalizacyjnego oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających na rynku biogazu. ...
31,68  44,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,32 
Książka ma na celu zaprezentowanie funkcjonowania biur zarządzania procesami we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami, omówiono rezultaty badań empirycznych w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na świecie i w Polsce oraz przedstawiono rozwiązania z praktyki gospodarczej. ...
34,80  40,01 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,21 
39,40  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,50 
Polskie przedsiębiorstwa stoją wobec olbrzymiego wyzwania, jakim jest proces unowocześniania, konsolidacji, a przede wszystkim podnoszenia wydajności tak, aby mogły sprostać zagranicznej konkurencji, gdy zmniejszy się nasza przewaga w dziedzinie kosztów pracy i surowców. Celem publikacji jest zidentyfikowanie i zbadanie czynników, które kształtują aktywność innowacyjną w grupie producentów artykułów spożywczych i napojów w zachodniej Polsce. Książka zainteresuje menedżerów przedsiębiorstw omawia...
33,27  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,73 
Książka stanowi pogłębioną teoretyczno-empiryczną analizę determinant regionalnych wydajności pracy oraz zatrudnienia jako podstawowych obszarów wpływających na poziom i dynamikę produktu krajowego brutto, a w konsekwencji poziom społeczno-gospodarczego rozwoju badanych regionów. Przeprowadzone w opracowaniu analizy wykazały, że pomimo wieloletnich już działań, podejmowanych w celu wyrównywania różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy polskimi województwami, sama skala ich zróżnicowania nie ulega...
49,90  59,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,10 
Podejmując, nie pierwszą przecież, próbę syntetycznego ujęcia dziejów gospodarczych Polski, kierowałem się kilkoma celami. Po pierwsze chciałem uwolnić historię gospodarczą z więzów koncepcji historiozoficznych. Dlatego zdecydowałem się na neutralne merytorycznie i zaczerpnięte z historii politycznej cezury. Po drugie spersonalizować historię gospodarczą, ukazać jej ludzki wymiar. Po trzecie pokazać wzajemne przenikanie się historii gospodarczej i innych gałęzi historii. Wysuwane przez szkołę An...
52,94  58,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,06 
Pod względem etnicznym Europa Środkowo-Wschodnia stanowi obszar współwystępowania narodów o pochodzeniu indoeuropejskim (większość nacji) i nieindoeuropejskim (m.in. Finowie, Węgrzy, Tatarzy, Turcy). Ponadto na obszarze tym spotykają się ze sobą przedstawiciele trzech wielkich rodzin" kulturowo-językowych: słowiańskiej, germańskiej, romańskiej. Warto również zwrócić uwagę na obecność Albańczyków oraz Greków, którzy nie dają się zaklasyfikować do żadnej z wyżej wymienionych rodzin, a ponadto Romó...
40,95  50,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,05 
Celem opracowania pozostaje analiza procesów globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polityczno-ekonomicznych, zdefiniowanie globalizacji oraz określenie współzależności między postrzeganiem globalizacji w obszarze stricte ekonomicznym i politycznym. Niniejsza praca będzie pomocna dla naukowców i badaczy stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii, historii gospodarczej, politycznej, studentów politologii, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych i wielu innych kierun...
75,90  130,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 54,10 
Podręcznik Gospodarka elektroniczna został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzi technik logistyk na poziomie technikum szkoły policealnej. Autorzy uwzględnili w nim również obowiązujące standardy wymagań egzaminacyjnych. Zawarty w podręczniku materiał nauczania został podzielony na 18 rozdziałów. Omówiono w nich w sposób przystępny zagadnienia z zakresu norm i standardów gospodarki elektroniczne oraz aplikacje służące tej gospodarce. Wymieniono użytkowników elektroniczn...
25,26  28,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,74 
Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane składniki majątkowe. Informacje te pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw zwią...
82,14  119,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 36,86 
Niniejsza publikacja omawia zasady prawidłowego gospodarowania składnikami majątku w jednostce budżetowej wraz z kompletną dokumentacją. Książka zawiera szereg ważnych informacji dla osób zarządzających jednostką budżetową, głównych księgowych (skarbników), pracowników zajmujących się ewidencją główną i pomocniczą, składnikami majątkowymi oraz osób materialnie odpowiedzialnych za użytkowane i przechowywane składniki majątkowe. Informacje te pomogą we właściwym zorganizowaniu wszelkich spraw zwią...
72,89  89,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 16,11 
Przegląd głównych teorii gospodarki przestrzennej Koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w badaniach nad gospodarką przestrzenną Sformułowania prawidłowości i mechanizmów występujących w gospodarce przestrzennej Metody budowy scenariuszy przestrzennego zagospodarowania kraju...
30,47  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 14,43 
Kompendium wiedzy na temat ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych i członkostwa Polski w UE.W podręczniku szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:- charakterystykę samorządu terytorialnego traktowanego jako podsystem administracji publicznej i jako formę organizacji społeczeństwa m.in. w nawiązaniu do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego;- finansowe podstawy działalności ...
40,24  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 8,76 
Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych. Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do testowania metod i technik zarządzania zapas...
29,20  32,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,80 
W podręczniku całościowo wyjaśniono zagadnienia dotyczące zarządzania magazynem w przedsiębiorstwie. W komunikatywny sposób zaprezentowano praktyczną wiedzę z zakresu realizacji procesu magazynowego i efektywnego zarządzania magazynem. Treści nauczania ujęto w dziesięciu rozdziałach: - Wprowadzenie do zarządzania magazynem, - Proces magazynowania od A do Z, - Rozplanowanie magazynu, - Rozmieszczenie towaru w magazynie, - Wyposażenie techniczne magazynu, - Magazyn wysokiego składowania, - Inwenta...
27,37  30,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,63 
Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami stanowi trzecią część kompletu podręczników do przedmiotu Gospodarka zapasami i magazynem. Autorka integruje w nim zagadnienia szczegółowo omówione w podręcznikach Zapasy i Zarządzanie magazynem. Podręcznik stanowi zbiór ćwiczeń, zadań oraz tekstów studiów przypadków służących do przeanalizowania i rozwiązania indywidualnie lub grupowo....
20,07  22,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 1,93 
Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ja prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie). Dzięki tej książce dowiesz się o: istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodarki, relacjach samozatrudnionego z "pracodawcą" i członkami rodziny, obciążeniach podatkowych i parapodatkowych, optymalizacji podatkowej, niezbędnej dokumentacji jaką mus...
38,00  50,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 12,00 
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszczególnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę pośw...
35,91  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,09 
Książka od lat jest cenioną pomocą naukową dla studentów i wykładowców, a także dla menedżerów mających styczność z zagadnieniami logistyki w swojej pracy. Przedstawiono w niej najważniejsze zagadnienia z dziedziny logistyki, takie jak: - koszty logistyczne - audyt logistyczny - magazynowanie, transport i zasady tworzenia łańcucha logistycznego - technologie informatyczne w logistyce - modele koordynowania procesów logistycznych w produkcji, dystrybucji i w sektorze usług - logistyka globalna - ...
37,13  44,90 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 7,77 
Książka stanowi nowatorską syntezę procesu międzynarodowego przenoszenia usług biznesowych. Analizując przemiany organizacyjnie i technologiczne Autor pokazuje ewolucję offshoringu - od niszowej działalności do potężnego nurtu kształtującego działalność największych przedsiębiorstw oraz oddziałującego na gospodarki całych krajów. - Dlaczego usługi biznesowe są przenoszone akurat do tych państw i miast? - Jakimi strategiami kierują się korporacje dokonujące offshoringu? - Dlaczego tak wiele przed...
49,68  69,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 19,32 
Żyjemy w czasie kumulowania się globalnej nierównowagi finansowej, handlowej, płatniczej, demograficznej, surowcowej, ekologicznej. Rozpadowi ulega ład świata, który opierał się na filarze państwa narodowego, ale nie potrafiliśmy stworzyć nowej spójnej formy funkcjonowania systemu światowego epoki globalnej. Świat nigdy nie musiał stawiać czoła tylu wyzwaniom w tym samym czasie. Nastał czas jakościowych przewartościowań, który uzasadnia istotne przemiany nie tylko w teorii, ale również w systemi...
50,20  55,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 4,80 
Problematyka metropolii i ich znaczenia w gospodarce jest współcześnie szeroko dyskutowana zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród praktyków. Osią debaty są niekorzystne zjawiska, generujące kluczowe problemy współczesnego społeczeństwa, m.in. narastanie dywergencji, nie tylko pomiędzy poszczególnymi regionami i krajami, ale także wewnątrz regionów i innych złożonych jednostek przestrzennych. Przejawem tych procesów jest narastanie polaryzacji społeczeństw tych jednostek. Coraz powszechniejsz...
41,41  60,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 18,59 
Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Poc...
53,85  59,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 5,15 
Dr ADAM ZABOROWSKI mgr inż. geodeta, dyplomata, dr nauk historycznych, menedżer w dziedzinie turystyki. W czasie około 45-letniej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje: wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialnego za zagraniczną promocję turystyczną Polski, doradcy prezesa POT odpowiadającego za koordynację naj-większej kampanii promocyjnej i reklamowej Polski w kontekście UEFA EURO 2012, w tym współpracę z UEFA, radcy Ambasady RP w Berlinie odpowiedzialnego za koordynację pro...
43,93  57,15 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 13,22 
W monografii podjęta została próba określenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rezultaty przeprowadzonych analiz, opartych na wskaźnikach statystycznych, opiniach respondentów oraz strategiach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, uzupełnione obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi przez autora w ciągu blisko 20 lat funkcjonowania w publicznej uczelni zawodowej, pozwoliły na opracowanie spodziewanych i ...
65,30  89,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 23,70 
Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle specyficzny ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście sądy także pełnią tu pewną rolę, ale nie jest ona kluczowa. Przyjęcie takiego rozwiązania ma służyć zapewnieniu efektywnego rozstrzygania sporów p...
33,27  45,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 11,73 
Podręcznik akademicki prezentujący kompleksowe podejście do problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, napisany w sposób przystępny dla czytelnika, dzięki czemu może stanowić również bardzo przydatną lekturę dla praktyków gospodarczych − samorządowców, pracowników administracji rządowej i terenowej, przedstawicieli lokalnych społeczności itp. Zawiera zarówno podstawy teoretyczne, jak i przykłady z praktyki gospodarczej. Porusza najbardziej aktualne problemy związane z zarządzaniem, fin...
48,59  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 0,41 
Stawy - małe zbiorniki zaporowe - zawsze stanowiły ważny element w otoczeniu człowieka i przez całe stulecia budowano je na potrzeby gospodarcze oraz w celach ozdobnych. Analiza starych map i planów sytuacyjnych dowodzi, że istniało wiele różnego typu zbiorników wodnych zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Powszechne było podpiętrzanie cieków do celów gospodarczych (młynówki, folusze, tartaki, małe elektrownie wodne, stawy rybne itp.). Ponadto występowały wypełnione wodą liczne, niewielkie zag...
39,75  49,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 9,25 
Zmienność granic oraz kształtowanie się powiązań gospodarczych i społecznych między regionami należą do procesów złożonych. Konsekwencje podziałów administracyjnych częstokroć funkcjonują zarówno w przestrzeni, jak i świadomości ludzi o wiele dłużej niż istnieje dany układ granic. Próba wyjaśnienia tych zjawisk w dziedzinie ekonomicznej i społecznej dostarcza ciekawych wniosków. Długotrwałe konsekwencje przebiegu granic wymagają od decydentów odpowiedzialnych i przemyślanych rozwiązań w przypadk...
18,43  21,00 
Cena sugerowana przez wydawcę
Oszczędzasz: 2,57 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.